GARANCE 100% KVALITY NA VEŠKERÉ ZBOŽÍ 


DOPRAVA ZDARMA

V PRAZE A BRNĚ


DOPRAVA ZDARMA

PO CELÉ ČR

PŘI NÁKUPU NAD 15.000 Kč

Eshop

  Reklamační řád

  REKLAMAČNÍ ŘÁD INTERNETOVÉHO OBCHODU (e-shopu) CD GROUP s.r.o.

   

  CD GROUP s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 63474115, DIČ: CZ63474115, zápis v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddílu C, vložce 20260, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , tel.: +420 777 758 705, (dále jen „prodávající“), vydává s účinností od 1. 1. 2014 tyto Obchodní podmínky:

  I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

   

  1. Reklamační řád je nedílnou součástí Obchodních podmínek prodávajícího. Reklamační řád stanovuje postup při reklamaci zboží zakoupeného od prodávajícího (dále jen „zboží“ či „výrobek“) v internetovém obchodu (e-shopu).
  2. Definice pojmů obsažené v tomto Reklamačním řádu, mají přednost před definicemi pojmů v Obchodních podmínkách. Pokud tento Reklamační řád pojem nedefinuje, použije se definice pojmu uvedená v Obchodních podmínkách. Pojmy neuvedené v tomto Reklamačním řádu či Obchodních podmínkách se vykládají ve významu podle platné právní úpravy České republiky.
  3. Kupující je povinen seznámit se s tímto Reklamačním řádem a Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

   

  II. PROHLÁŠENÍ O ODPOVĚDNOSTI

   

  1. Prodávající odpovídá za vady zboží, které se projeví v době2 let ode dne převzetí zboží (dále též jen jako „záruční doba“, „záruka“ nebo „doba odpovědnosti za vady“). Poskytovaná záruční doba je vždy uvedena na prodejním dokladu nebo písemném potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (dále jen „potvrzení o odpovědnosti“). Záruka se také vztahuje na zboží, ke kterému je vydáváno potvrzení o odpovědnosti výrobce s jinou dobou odpovědnosti za vady, a to za podmínek uvedenýchtakovémto potvrzení o odpovědnosti a zároveň za podmínek tohoto prohlášení o odpovědnosti. Pokud výrobce poskytuje na výrobek delší dobu odpovědnosti za vady, než je výše uvedeno, platí tato delší doba odpovědnosti za vady. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí výrobku a trvá při dodržení níže uvedených podmínek. V případě použití výrobku pro podnikatelské nebo jiné obchodní účely je záruční doba vždy 2 roky a práva z vadného plnění se řídí níže uvedeným Reklamačním řádem internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Záruka se vztahuje na vady, které má výrobek při převzetí, a dále na prokazatelné výrobní vady, které se vyskytnouzáruční době a na které se tato odpovědnost vztahuje.
  3. Kupující má právo na bezplatné a řádné odstranění uznané reklamované vady.případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadného plnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
  4. Podmínkou platnosti záruky je, aby kupujícídobě jejího trvání a bez odkladu po zjištění vady zahájil reklamační řízení a vytkl vadu, kterou na výrobku shledal, označil vadné vlastnosti nebo popsal projevy vady, předal výrobek s vytknutou vadou prodávajícímu, pokud není v potvrzení o odpovědnosti uvedeno jinak, a současně sdělil, jaký způsob odstranění vady požaduje. K uznání reklamované vady nedojde, pokud se používáním výrobku po výskytu reklamované vady jeho stav změnil natolik, že bude obtížné nebo nemožné reklamovanou vadu posoudit.
  5. Prodávající neodpovídá za vady, které vznikly po převzetí zboží, zejménadůsledku neodborného zásahu, neodborné montáže nebo opravy provedené neoprávněnou osobou anebo v souvislosti s těmito skutečnostmi.
  6. Kupujícípovinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem (umožňuje-li to povaha výrobku) též stvrzené potvrzení o odpovědnosti, případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu.
  7. Místem uplatnění reklamace je prodejna prodávajícího, pokud není na potvrzení o odpovědnosti uvedenoDopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující.
  8. Záruka se nevztahuje na vady, na které byla poskytnuta sleva.
  9. Za vadu, na kterou se vztahuje záruka, nelze považovat změnu výrobku nebo jeho vlastností, které vznikly v důsledku nesprávné přepravy a manipulace,důsledku nesprávného používání nebo neodborného zásahu a úmyslného poškození, v důsledku přirozených změn materiálů nebo působení vnějších vlivů (např. oxidace, koroze, apod.), v důsledku živelné katastrofy nebo jiných vlivů.
  10. Nároky z právvadného plnění zanikají za podmínek uvedených v zákoně, případně nesplněním některé z výše uvedených podmínek.
  11. Použitím pro podnikatelské účely se rozumí výdělečné používání výrobku za účelem dosažení zisku.
  12. Jinými obchodními účely se rozumí používání výrobku kupujícím způsobem, který výrazně namáhá výrobek. Například užití způsobem obdobným užívání výrobku při výkonu podnikatelské činnosti. Důvodem užívání výrobku k jiným obchodním účelům nemusí být dosažení zisku.
  13. Tímto prohlášením o odpovědnosti a reklamačním řádem nejsou dotčena práva kupujícího, která se ke koupi věci váží. Právavadného plnění je nutno uplatnit v souladu s příslušnými právními předpisy.
  14. Na výrobek, ke kterému se nevydává potvrzení o odpovědnosti, se také vztahují tyto podmínky a funkci potvrzení o odpovědnosti plní toto prohlášení spoluprodejním dokladem.
  15. Výše uvedené Prohlášení o odpovědnosti se nepoužije v případě kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě bazénu a jeho příslušenství.případě, že je k určitému výrobku vydáno zvláštní prohlášení o odpovědnosti anebo zvláštní reklamační řád, použijí se přednostně tyto zvláštní dokumenty.

   

  III. REKLAMACE

   

  1. Kupující je povinen pro účinné zahájení reklamačního řízení předložit s reklamovaným výrobkem též příslušné dokumenty (v případě kupní smlouvy stvrzené potvrzení o odpovědnosti případně doklad o koupi nebo jiným způsobem prokázat vznik smluvního vztahu).
  2. Reklamaci lze uplatnit e-mailem na e-mailové adrese: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , v případě poškození zásilky musí kupující sepsat s přepravcem protokol o poškozené zásilce a tento bez zbytečného odkladu zaslat na výše uvedenou e-mailovou adresu, nebo poštouadresu prodávajícího. Reklamaci lze uplatnit též v provozovně prodávajícího. Dopravu reklamovaného výrobku k prodávajícímu a zpět zajišťuje kupující.
  3. Uplatní-li kupující reklamaci a vytkne tak prodávajícímu vady na výrobku, sepíše o tom prodávající zápis, který obsahuje datum zahájení reklamačního řízení, specifikaci výrobku, označení vadné vlastnosti, způsob vyřízení reklamace požadovaný kupujícím, termín vyřízení reklamace.
  4. Kupující má právo na řádné odstranění uznané reklamované vady. V případě uznané reklamace se do záruční doby nepočítá doba uplynulá ode dne uplatnění práva z vadnéplnění až do dne, kdy kupující po skončení opravy byl povinen výrobek převzít.
  5. Reklamační řízení musí být ukončeno do 30 dnů ode dne jeho zahájení, a to včetně odstranění vady, jejíž reklamace byla uznána, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Reklamační řízení musí být ukončeno vydáním rozhodnutíreklamaci, ve kterém bude datum a způsob vyřízení reklamace, potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Protože prodávající není povinen kupujícího informovat o ukončení reklamačního řízení, je v zájmu kupujícího, aby si výsledek reklamačního řízení v prodejně zjistil.
  6. Převzetím zboží se rozumí okamžik, kdy zboží kupující převezme od prodávajícího v místě určení.

   

  IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

   

  Tento reklamační řád internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího ruší platnost předchozích reklamačních řádů internetového obchodu (e-shopu) prodávajícího a je k dispozici ve všech provozovnách nebo jako dokument na www.levnedlazby.cz.


  DOPRAVA ZDARMA

  V PRAZE A BRNĚ


  DOPRAVA ZDARMA

  PO CELÉ ČR

  PŘI NÁKUPU NAD 15.000 Kč

  Eshop

  dopravane

  infolinka

  Top